15/July/2011

วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา ผมจึงถือโอกาสไปเวียนเทียนและทำบุญที่วัดมาครับ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนา แสดง "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ท่านโกณฑัญญะบรรลุพระโสดาบัน และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา จึงเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยสมบูรณ์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันนี้ยังเห็นผู้คนไปวัด ฟังธรรม และเวียนเทียน ประเพณีที่งดงามของชาวพุทธ ถึงแม้โลกแห่งความเจริญทางด้านวัตถุจะพัฒนาไปมาเพียงใดก็ตาม หากการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ไม่เจริญไปพร้อมกันแล้ว ย่อมวนเวียนอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ ความสุขที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นที่ใจของเราเสมอ การที่เราได้มีโอกาสไปวัด ได้เห็นผู้คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังมาร่วมงานบุญกันมากมาย มีซุ้มแจกน้ำดื่มและขนมฟรีให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ยังเห็นคนใส่ชุดขาวมาปฏิบัติธรรม เห็นคู่รักจูงมือกันมาเวียนเทียน เห็นครอบครัวที่แวะมาทำบุญ ภาพเหล่านี้ล้วนเป็นภาพแห่งความสุข ที่เกิดขึ้นจากการได้ลงมือปฏิบัติ ขอให้พลังแห่งกุศลนำพาให้ทุกท่านเต็มไปด้วยความสุขของชีวิตครับ