ความลับของชีวิต


หนังสือ "ความลับของชีวิต" ของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่รวบรวมคำสอนของท่านในการบรรยายธรรมโดยละเอียด เข้าใจง่าย และค่อยๆสูงขึ้นตามลำดับ ธรรมสภาได้จัดพิมพ์ขึ้น ในวาระครบรอบ 105 ปี ของท่านพุทธทาส เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน

ในชุดหนังสือธรรมะนี้ได้จัดทำแยกเป็น 6 เล่ม ดังนี้ 1.เรื่องนิพพาน 2.คู่มือมนุษย์ 3.แก่นพุทธศาสน์ 4.ความลับของชีวิต 5.กรรมเหนือกรรม 6.อนัตตาของพระพุทธเจ้า เผื่อว่าท่านใดสนใจ ผมเลยแวะมาประชาสัมพันธ์ครับ เป็นหนังสือที่ดี ที่ชาวพุทธควรมีไว้ศึกษา เพื่อเข้าถึงธรรมะอันนำพามาซึ่งความสุขที่แท้จริงของชีวิตครับ