ฟังธรรม

พระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่อันเชิญมาจากประเทศพม่าครับ

หนังสือที่ได้รับแจกในวันนี้ครับ


มาถึงก่อนเวลา หลายท่านมาพร้อมแล้ว อนุโมทนาบุญครับ
____________________________________
สถานที่ปฏิบัติธรรม หอประชุมพุทธคยา
ตึกอัมรินทร์ ชั้น 22 รถไฟฟ้าชิดลม